ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္ထုတ္ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိစၥရပ္မ်ား

     ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သက္တမ္းရွိ ျမန္မာဗီဇာကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏွစ္ရွည္ေနထိုင္တဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ဆက္လက္၍ ေနလိုသူမ်ားအတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ အိႏၵိယသံရံုးမွ ထုတ္ေပးေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကူးလက္မွတ္မ်ားမွာ စက္ျဖင့္ ဖတ္၍ ရေသာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ေလွ်က္ထားျခင္းကို အိႏၵိယသံရံုးမွတစ္ဆင့္ Onlineတြင္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ စာအုပ္မ်ားကို နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ပေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနရဲ့ ဗဟိုႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ဌာနခဲြမွ ထုတ္ေပးပါသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီ မွ ထုတ္ေပးေသာ ႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္မ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ ေန႕ မွ စ၍ ႏွစ္ပတ္ သို႔မဟုတ္ သံုးပတ္အထိ အနည္းဆံုး     ၾကာတတ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ရံုးရွိ ဧည့္ေကာင္တာမွ ရရိွႏိုင္ပါသည္။

ရရွိႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အမ်ိဳးအစားမ်ား

၁။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္ အသစ္ထုတ္ေပးျခင္း

၂။ သက္တမ္းကုန္ ႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာကုန္သြားေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကို ျပန္လည္သက္တမ္းတိုးထုတ္ေပးျခင္း

၃။ ေပ်ာက္ဆံုး/ပ်က္စီးသြားေသာ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားအတြက္ အစား ျပန္ထုတ္ေပးျခင္း

၄။ ကာလတို အိႏိၵယမ်ဳိးႏြယ္ (ပီအိုင္အို) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း

၅။ အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား

အိႏၵိယမ်ဳိးႏြယ္ (ပီအိုင္အို)ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း

ပီအိုင္အိုႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္္ေပးေသာ ႏိုင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ေသာ (အက္ဖ္အာရ္စီ) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ အိႏိၵယမ်ဳိးႏြယ္မ်ားကိုသာ အိႏိၵယမ်ဳိးႏြယ္(ပီအိုင္အို) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးပါသည္။ ထုတ္ေပးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အျခားမည့္သည့္ သက္ေသခံ လက္မွတ္မွမရိွေသာ အိႏၵိယမ်ဳိးႏြယ္မ်ား အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အဆင္ေျပေစရန္ ျဖစ္ပါ သည္။ အိႏၵိယမ်ဳိးႏြယ္ (ပီအိုင္အို) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္း (၁) ႏွစ္ရိွျပီး ထပ္မံ၍ သက္တမ္း (၆)လ တိုးႏိုင္ပါသည္။ အိႏၵိယ ႏွင့္ ျမန္မာ    ႏွစ္ႏို္င္ငံသာ ခရီးသြားရန္ အက်ဴံး၀င္ျပီး စာမ်က္ႏွာ (၃၆) မ်က္ႏွာ ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ စာအုပ္အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၇၅) ႏွင့္ (၆၀) မ်က္ႏွာ ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ စာအုပ္အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၁၀၀) ေပးေဆာင္ရမည္။

အိႏၵိယမ်ဳိးႏြယ္ ႏိုင္ငံကူး(ပီအိုင္အို)လက္မွတ္မ်ား အတြက္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား

၁။ ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ

၂။ ေရာင္စံုဓါတ္ပံု(၃)ပံု

၃။ ႏိုင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ မူရင္း ႏွင့္ ႏိုၾတီဘာသာျပန္ မိတၱဴ တစ္ေဆာင္ ေပးရမည္။ (ႏိုင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ မူရင္းကို ျပန္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္)

၄။ အိႏိၵယမ်ိဳးႏြယ္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား

၅။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အိႏိၵယမ်ဳိးႏြယ္ မွန္ကန္ေၾကာင္း က်မ္းက်ိမ္စာေပးရမည္။

အိႏိၵိယႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္လႊာအလိုက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ေၾကးမ်ား

သာမန္ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ (၁၀) ႏွစ္ စာမ်က္ႏွာ  (၃၆)မ်က္ႏွာ အတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅/-

သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္ (၁၀) ႏွစ္ စာမ်က္ႏွာ Jumbo (၆၀) မ်က္ႏွာ အတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀/-

(၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္အမ်ားဆံုး (၅) ႏွစ္ သက္တမ္း ရိွ သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ ၃၆ မ်က္ႏွာ အတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀/-

ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးအတြက္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အစားထုတ္ေပးျခင္းအတြက္

(၁) စာမ်က္ႏွာ (၃၆) မ်က္ႏွာပါ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အစား ထုတ္ေပး   ျခင္း အတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀/-

(၂) စာမ်က္ႏွာ (၆၀) မ်က္ႏွာပါ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အစား ထုတ္ေပး   ျခင္း အတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၅/-

မည္သည့္ႏိုင္ငံအတြက္မဆို သက္တမ္း ၁ ႏွစ္ရွိ ထပ္တိုး စာမ်က္ႏွာ ၃၆ မ်က္ႏွာ ပါ သာမန္ႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္ အတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅/-

သက္တမ္း ၆ လ ရွိ စာမ်က္ႏွာ ၃၆ မ်က္ႏွာပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ ပီအိုင္အို ႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္ အသစ္အတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅/-

အေရးေပၚ ေထာက္ခံစာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ၁၅/-

သက္ေသခံ ေထာက္ခံစာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀/-

ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ ထုတ္ေပးျခင္း                     စြန္႕လႊတ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ ၊ ႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အျခားေထာက္ခံစာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕အတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅/-

မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားအျပင္ ေလွ်ာက္ထားသူတိုင္း သည္ ၀န္ေဆာင္ခ အေမရိကန္၂ေဒၚလာကိုလည္း ထပ္တိုး ေပးေဆာင္ ရပါမည္။

အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ား(သက္တမ္းကုန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာကုန္ျခင္း)

၁။ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ အတူ ေရာင္စံုဓါတ္ပံု ၂ x ၂ လက္မ ပတ္လည္ အျဖဴ (သို႔) အျပာေရာင္ ေနာက္ခံ ဓာတ္ပံု (၃) ပံု။ (တစ္ပံုကို ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမွာကပ္ျပီး၊ က်န္ႏွစ္ပံုကို တဲြေပးရမွာျဖစ္ပါသည္)

၂။ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ အတူ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အေဟာင္းျပန္အပ္ရန္။

၃။ ျမန္မာဗီဇာ စာမ်က္ႏွာမိတၱဴ၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ မိတၱဴအား ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ တစ္ပါတည္း ထည့္ေပးရန္။

ေပ်ာက္ဆံုး/ ပ်က္စီးသြားေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မ်ား အစား ျပန္ထုတ္ေပးျခင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

၁။ ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးရေသာ အေၾကာင္းအရင္း ေဖာ္ျပထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အစား ျပန္ထုတ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ရန္။

၂။ ေပ်ာက္ဆံုးပါက ရဲမွတ္တမ္း မိတၱဴတစ္ေစာင္ယူလာရန္။

၃။ ေလွ်ာက္ထားသူ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ အေထာက္အထား ယူလာရန္။ (ဥပမာ - ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ၊ PAN ကဒ္ ၊ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ကဒ္ျပား)

၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗီဇာ ပါ၀င္ေသာ ေပ်ာက္ဆံုး ပ်က္စီးသြားေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ။

၅။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္ထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုးပါ၀င္ရမည္။

အသက္(၁၅) ႏွစ္ေအာက္ ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အသက္(၁၅) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား သီးသန္႔ ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎တို႔၏ အမည္မ်ားသည္ မိဘမ်ား၏      ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း မေပးပါ။ အသက္ (၁၅) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအား (၅) ႏွစ္သက္တမ္းရိွေသာ သို႔မဟုတ္ အသက္ (၁၅) ႏွစ္ျပည့္သည့္ ႏွစ္အထိ သက္တမ္းရိွေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ျပီး ၊ (၁၅) ႏွစ္ မွ (၁၈) ႏွစ္ အတြင္းရိွေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ပံုမွန္ (၁၀) ႏွစ္ သက္တမ္းရိွေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ အသက္ (၁၅) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ပံုမွန္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား၏            ေလွ်ာက္လႊာပံုစံတြင္ ကေလး၏ လက္မေဗြရာႏွိပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ကေလး၏လက္မွတ္မွန္ကန္ေၾကာင္း မိဘမ်ားက အသိသက္ေသ လက္မွတ္ ေရးထုိးေပးရမည္။

အေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ား

၁။ ေကာင္စစ္၀န္ရံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္တိုင္ လာရမည္။

၂။ ေဘာပင္ျဖင့္သာ ေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္စြက္ရမည္။

၃။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းကုန္ျခင္း ႏွင့္ သက္တမ္း ၆ လ ထက္ေက်ာ္ သြားလွ်င္ ၊ ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္ အတူ ေနာက္က်ေလွ်ာက္ထားျခင္း အတြက္ က်မ္းက်ိန္လႊာ တင္ျပရပါမည္။

၄။ မၾကာခဏ ခရီးသြားသူမ်ားအတြက္ သက္တမ္းရွိ ႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားလွ်င္ စာအုပ္ အပို ထုတ္ေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းလုိက္ျပီ   ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္မ်ားတြင္ စာမ်က္ႏွာအလြတ္ မက်န္ရွိေတာ့ပါက သက္တမ္း၁၀ႏွစ္ရွိ ႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္ အသစ္ကိုထုတ္ ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္းသည္ အနည္းဆံုး ၂ ပတ္မွ ၃ ပတ္ အထိ ၾကာတတ္၍ စာမ်က္ႏွာကုန္ခါနီး သက္တမ္းရွိႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားသင့္ပါသည္။

၅။ အိႏိၵယႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္ အေမးအေျဖႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက https://passport india.gov.in တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။