စာၾကည့္တိုက္

အိႏိၵယေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ အမ်ားျပည္သူ စာၾကည့္တိုက္ရွိျပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံကိုအထူးျပဳေသာ အႏုပညာ ၊ စီးပြားေရး ၊ ကေလးစာေပ ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ သမိုင္း ၊ ဘာသာေရး (ဗုဒၶဘာသာ ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ ၊ မူစလင္ဘာသာ အစရွိေသာ) ၊ လူမႈစီးပြား ၊         ကမၻာ႕ေရးရာ ႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္စာေပ စသည့္ စာအုပ္ေပါင္း ခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိပါသည္။ သတင္းစာေစာင္မ်ား ႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ စာေစာင္မ်ားလည္း ထားရွိပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ယင္းစာၾကည့္တိုက္၌ အသင္း၀င္ ၉၀၀ ေက်ာ္ ရွိျပီး စာၾကည့္တိုက္ သို႕ လာေရာက္ ေလ့လာဖတ္ရႈသူ တစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါသည္။

စာၾကည့္တိုက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာ-အိႏိၵယဆက္ဆံေရး စသည့္ စာအုပ္ေကာင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။    အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ လတ္တေလာ က်င္းပျပီးစီးသည့္ အခမ္းအနား၊ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ လူမႈေရး စသည့္ က႑စံုစာအုပ္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္တင္း ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္      သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား ရရွိနိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။

စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ခ်ိန္မွာ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတ္မွတ္ပိတ္ရက္မွလြဲ၍ ေန႕စဥ္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

(မနက္ ၁၀နာရီမွ ညေန၄နာရီအထိ)

အျခားသိလိုသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အသင္း၀င္ေရာက္လိုပါက စာၾကည့္တိုက္ဖုန္း ၀၂-၈၁၀၁၉ လိုင္းခြဲ ၁၀၆ သို႕ စာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္သည့္   အခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

  စာၾကည့္တိုက္တြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား

အသင္း၀င္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
- ေထာက္ခံသူႏွစ္ဦး
- ေထာက္ခံသူႏွစ္ဦး၏ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္မိတၱဴ
- ေလွ်ာက္ထားသူ၏ လတ္တေလာ ရိုက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပို႕ဓာတ္ပံုႏွစ္ပုံ
- ေလ်ွာက္ထားသူ၏ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴသို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္မိတၱဴ

အသင္း၀င္ေၾကး
ႏွစ္စဥ္အသင္း၀င္ေၾကး က်ပ္၄၀၀၀
အသင္း၀င္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူးေန႕ႏွင့္ ေသာၾကာေန႕မ်ားတြင္သာ ေလွ်ာက္ပါရန္ အသင္း၀င္ေၾကးမွာ တစ္ႏွစ္စာအတြက္သာျဖစ္ျပီး အသင္း၀င္ကဒ္္ စထုတ္ေပးသည့္ ေန႕မွစ၍ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။
အသင္း၀င္ေၾကးကို ႏွစ္စဥ္သက္တမ္းတိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ခ်ိန္
မနက္ ၁၀နာရီမွ ညေန ၄နာရီအထိ
သံရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္ ပိတ္ပါသည္။

စာၾကည့္တိုက္အသင္း၀င္မ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား
- တစ္ပတ္လွ်င္ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ ငွားခြင့္ရွိပါသည္။
- ရက္လြန္စာအုပ္မ်ားအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ငါးဆယ္က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ဒဏ္ေၾကး ေပးေဆာင္ရမည္။
- စာအုပ္ငွားရမ္းရန္ ၾကိဳတင္မေျပာထားသည့္ စာအုပ္မ်ားကို သက္တမ္း တိုးခြင့္ရွိသည္။ လူကိုယ္တိုင္လာ၍ သက္တမ္းတိုးရန္ လိုပါသည္။
- စာၾကည့္တိုက္တြင္ ငွားရမ္းလိုသည့္ စာအုပ္အမည္ကို ၾကိဳတင္ေပးထားႏုိင္သည္။
- ရက္လြန္စာအုပ္္မ်ား ျပန္မအပ္ရေသးလ်ွင္ စာအုပ္ထပ္မံငွားခြင့္ မရွိပါ။
- ကိုးကားစာအုပ္မ်ားႏွင့္ သတင္းစာေစာင္ မ်ားကုိ ငွားရမ္းခြင့္မရွိပါ။
- စာအုပ္မ်ားကို ရိုေသစြာ ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳပါ။
- စာအုပ္ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးခဲ့ပါက စာအုပ္တန္ဖိုး ႏွစ္ဆ ေပးေလ်ာ္ရမည္။
- အသင္း၀င္ကဒ္ေပ်ာက္ဆံုးပါက ဒဏ္ေငြ ၂၀၀၀က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္။ 
- အသင္း၀င္ကဒ္မ်ားကို တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႕ လႊဲေျပာင္းခြင့္မရွိပါ။ စာၾကည့္တိုက္သို႕ လာပါက အသင္း၀င္ကဒ္ ယူေဆာင္လာရမည္။

ေအာက္ပါလင့္တြင္ စာၾကည့္တိုက္ အသင္း၀င္ ေလွ်ာက္လႊာကို ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။: စာၾကည့္တိုက္ အသင္း၀င္ ေလွ်ာက္လႊာ